Weekly outline

 • Splošne informacije

  Priprave na računalniške olimpijade CEOI, BOI, EGOI in IOI potekajo ob ponedeljkih od 16:00 do 19:00 prek sistema Zoom.

  Namenjene so dijakom, ki se želijo udeležiti tekmovanj iz programiranja in algoritmov (državnih ali mednarodnih) ter njihovim mentorjem.

  Vsakim pripravam bo sledilo nekaj domačih nalog, ki prispevajo h končnemu rezultatu. Domače naloge morate implementirati samostojno, zaželeno pa je, da se pogovarjate o težavah in idejah, ki ste jih imeli pri njihov reševanju.

  Tekom priprav bodo skozi celo leto potekala tudi izbirna tekmovanja, ki bodo upoštevana pri izboru za CEOI in EGOI. Prvi del predstavljajo tekmovanja COCI (Croatian Open Competition in Informatics), drugi del tekmovanja najtežjih skupin na tekmovanjih FIT in RTK, tretji del pa predstavlja končno izbirno tekmovanje.

  Organizatorji priprav so:

  • dr. Jure Slak, jure.slak@ijs.si, Google. (ex. Institut Jožef Stefan in Fakulteta za matematiko in fiziko)
  • doc. dr. Tomaž Hočevar, tomaz.hocevar@fri.uni-lj.si, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • doc. dr. Nino Bašić, nino.basic@famnit.upr.si, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
  • dr. Janez Brank, janez.brank@ijs.si, Institut Jožef Stefan
  • doc. dr. Luka Fürst, luka.fuerst@fri.uni-lj.si, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Filip Koprivec, filip.koprivec@fmf.uni-lj.si, Institut Jožef Štefan in Fakulteta za matematiko in fiziko

  Za vprašanja glede organizacije se obrnite na Jureta Slaka, za vprašanja glede sistema za domače naloge in izbirnih tekmovanj na Tomaža Hočevarja, za vprašanja glede snovi pa na tistega, ki je vodil konkretne priprave.

  Za vprašanja je na voljo tudi kanal #priprave na Slack-u za tekmovalno programiranje: https://tekm-prog.slack.com/

 • 1. srečanje, 18. 10. - Uvod, Osnovni algoritmi na celih številih

  Predavatelj: Jure Slak

  Opis:

  Literatura:

  Osnovni algoritmi na celih številih:

  • delo s števkami
  • številski sistemi
  • iskanje deliteljev
  • testiranje praštevilskosti za eno število
  • testiranje praštevilskosi za veliko števil: Eratostenovo rešeto
  • razcep veliko števil na prafaktorje s pomočjo Eratostenovega rešeta
  • razcept enega števila na prafaktorje, število deliteljev števila
  • Evklidov algoritem, največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik
  • Operacije na bitih: &, |, ^, ~, <<, >>, nastavljanje enega bita, preverjanje ali je i-ti bit prižgan ugasnjen
  • Hitro potenciranje in ideja o obravnavi števil po potencah dvojke


 • 2. srečanje, 2. 11. - Osnovne podatkovne strukture

  Pozor: srečanje je izjemoma v torek!

  Predavatelj: Tomaž Hočevar

  Opis: Osnovne podatkovne strukture: vrsta, sklad, vrsta s prednostjo, povezani seznam, map, set, heap, časovne zahtevnosti operacij

  • 3. srečanje, 15. 11. - Osnovni algoritmi na seznamih in nizih

   Predavatelj: Janez Brank

   Opis: 

   Osnovni algoritmi na seznamih: 

   • urejanje: [bubble, selection, insertion]-sort, [quick, merge, heap]-sort, [counting, bucket, radix]-sort
   • bisekcija

   Predprocesiranje seznamov:

   • kumulativne vsote: poizvedbe na intervalih, spremembe na intervalih
   • korenska dekompozicija (sqrt decomposition, dekompozicija poizvedb)
   • redka tabela (sparse table)
   Osnovni algoritmi na nizih: 

   • iskanje podniza: hashing (Rabin-Karp), z-funkcija, KMP

   • 4. srečanje, 29. 11. - Osnove strategije reševanja problemov

    Predavatelj: Nino Bašić

    Opis: polni pregled (brute-force, rekurzija), deli in vladaj, požrešni algoritmi

    • 5. srečanje, 13. 12. - Dinamično programiranje 1

     Predavatelj: Filip Koprivec

     Opis: Dinamično programiranje, najdaljše naraščajoče podzaporedje, problem nahrbtnika

     • 6. srečanje, 3. 1. - Dinamično programiranje 2

      Predavatelj: Luka Fürst

      Opis: najdaljše skupno podzaporedje, urejevalna razdalja, dinamično programiranje na drevesih.

      • This week

       ZOTKS šolsko tekmovanje v programiranju - 13. 1.

       • 7. srečanje, 17. 1. - Osnovni algoritmi na grafih

        Predavatelj: Nino Bašić

        Opis: Osnovni algoritmi na grafih, pregled v širino, pregled v globino, štetje komponent.

        • 8. srečanje, 31. 1. - Najkrajše poti v grafih

         Predavatelj: Luka Fürst

         Opis: Najkrajše poti, Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall.

         • 9. srečanje, 14. 2. - Minimalna vpeta drevesa

          Predavatelj: Jure Slak

          Opis: Union-Find, minimalno vpeto drevo, Kruskal, Prim.

          • 10. srečanje, 7. 3. - Napredne podatkovne strukture

           Predavatelj: Nino Bašić

           Opis: binarno iskalno drevo, trie, druge razširjene podatkovne strukture, še posebej segment tree

           • ZOTKS državno tekmovanje v programiranju - 12. 3.

            • 11. srečanje, 21. 3. - Geometrija

             Predavatelj: Tomaž Hočevar

             Opis: Geometrija: ploščine, vektorski produkt, konveksna ovojnica, kompresija koordinat, presečišča, sweep line.

             • RTK - 26. 3.

              RTK - Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

              http://rtk.ijs.si/

              https://putka-rtk.acm.si/contests/rtk-2022-3/

              • 12. srečanje, 4. 4. - Uporabe DFS

               Predavatelj: Filip Koprivec

               Opis: Topološko urejanje, močno povezane komponente, mostovi in prerezna vozlišča.

               • 13. srečanje, 19. 4. - Dinamično programiranje 3

                Pozor: srečanje je izjemoma v torek.

                Predavatelj: Janez Brank

                Opis: Napredno dinamično programiranje: bitmask DP - TSP, Steiner tree, Convex-hull optimization, Divide and conquer optimization.

                • 14. srečanje, 9. 5. - Izbrana poglavja

                 Predavatelj: Tomaž Hočevar

                 Opis: Fenwick tree, Lowest common ancestor, Bipartite matching, Heavy-light decomposition, Centroid decomposition

                 • končno izbirno tekmovanje - 14. 5.

                  Tekmovanje bo potekalo na sistemu https://putka-rtk.acm.si od 9:00 do 13:00.